Oriental

081
082
083
084
Butterflies
Geisha Face
Butterfly
Malaysian Kite
Code: 01-CM-15061
0.69″ H x 3.28″ W
Code: 01-CM-15071
3.02″ H x 2.24″ W
Code: 01-CM-15069
2.68″ H x 3.60″ W
Code: 08-CM-15193
7.90″ H x 6.00″ W

085
086
087
088
Yin Yang
Two Fans
Oriental Kite
Thai Archer
Code: 01-CM-15057
2.64″ H x 2.53″ W
Code: 01-CM-15073
2.75″ H x 3.25″ W
Code: 08-CM-15133
1.50″ H x 2.05″ W
Code: 05-CM-15215
2.80″ H x 2.00″ W

089
020
021
022
Oriental Fish
Dragon
Dragon Outline
Dragon Head
Code: 08-CM-15116
6.50″ H x 10.00″ W
Code: 08-CM-15121
2.72″ H x 1.93″ W
Code: 08-CM-15195
2.00″ H x 2.80″ W
Code: 08-CM-15130
1.57″ H x 1.68″ W

023
024
025
026
Dragon Head
Dragon
Dragon
Sewn on Black
Dragon
Code: 08-CM-15145
2.80″ H x 2.90″ W
Code: 01-CM-15075
5.38″ H x 3.93″ W
Code: 08-CM-15142
3.25″ H x 2.85″ W
Code: 08-CM-15038
4.30″ H x 3.95″ W

027
028
029
030
Dragon
Dragon
Dragon
Koi
Code: 01-CM-15079
5.37″ H x 4.31″ W
Code: 01-CM-15067
5.06″ H x 6.05″ W
Code: 08-CM-14242
6.15″ H x 6.15″ W
Code: 05-CM-15214
1.80″ H x 2.15″ W

031
032
0335
034
Dragon
Samurai Dagger
Geisha
Samurai Swords
Code: 08-CM-15036
4.30″ H x 6.00″ W
Code: 01-CM-15074
3.50″ H x 3.06″ W
Code: 01-CM-15062
3.55″ H x 1.82″ W
Code: 01-CM-15080
5.02″ H x 4.36″ W

035
036
037
038
Dragon
Dragon
Chinese Dragon
Oriental Pheasants
Code: 01-CM-15078
4.20″ H x 4.58″ W
Code: 01-CM-15058
2.00″ H x 2.60″ W
Code: 10-CM-15163
6.30″ H x 9.50″ W
Code: 05-CM-15210
5.10″ H x 3.50″ W

039
040
041
042
Panda
I Love Koi
Samurai Golfer
Bird
Code: 01-CM-15053
2.69″ H x 3.00″ W
Code: 07-CM-15200
2.00″ H x 4.00″ W
Code: 01-CM-15072
3.20″ H x 2.18″ W
Code: 01-CM-15066
2.69″ H x 2.98″ W

043
044
0457
046
Geisha Girl
Thai Crest
Samurai Golfer Applique
Chinese Character “Patience”
Code: 10-CM-15222
5.00″ H x 3.10″ W
Code: 05-CM-15212
3.50″ H x 2.50″ W 
Code: 07-CM-15185
10.75″ H x 7.75″ W
Code: 01-CM-15060
2.51″ H x 3.00″ W

047
048
049
050
Thai Temple Crest
Oriental Words
Geisha
Fan
Code: 05-CM-15211
2.30″ H x 2.40″ W
Code: 01-CM-15100
5.01″ H x 2.80″ W
Code: 01-CM-15055
4.00″ H x 2.88″ W
Code: 08-CM-15035
1.25″ H x 2.10″ W

052
053
056
054
Geisha Girls
Applique Fan
Oriental Bird
Oriental Gazebo
Code: 10-CM-15221
9.80″ H x 5.75″ W
Code: 01-CM-15076
3.00″ H x 3.50″ W
Code: 10-CM-15166
8.50″ H x 8.25″ W
Code: 01-CM-15051
3.50″ H x 2.25″ W

055
051
061
058
Bird
Bird
Bird
Cranes
Code: 01-CM-15065
2.50″ H x 2.26″ W
Code: 01-CM-15054
2.48″ H x 2.46″ W
Code: 01-CM-15052
2.99″ H x 2.80″ W
Code: 01-CM-15068
3.93″ H x 3.02″ W

064
059
060
067
Japanese Character “Patience”
Oriental Bird
Kiku China Applique
Oriental Bird
Code: 07-CM-86
4.70″ H x 4.85″ W
Code: 02-CM-15031
6.63″ H x 6.63″ W
Code: 07-CM-15175
8.00″ H x 8.00″ W
Code: 10-CM-15165
5.65″ H x 8.30″ W

062
063
057
065
Bonsai Tree
Oriental Symbol
Yin Yang
China Fan
Code: 01-CM-15070
3.09″ H x 2.74″ W
Code: 01-CM-15056
2.53″ H x 2.60″ W
Code: 02-CM-15234
1.50″ H x 1.50″ W
Code: 08-CM-15141
1.35″ H x 2.15″ W

066
068
075
077
Heron
Mask Design
Carp (Japanese Koi)
Oriental Abstract
Code: 01-CM-15077
2.98″ H x 4.17″ W
Code: 08-CM-15132
3.60″ H x 2.95″ W
Code: 07-CM-15232
12.00″ H x 5.80″ W
Code: 08-CM-15134
4.30″ H x 1.65″ W

069
070
071
072
Carp
Carp
Carp
Carp
Code: 07-CM-15201
2.60″ H x 2.70″ W
Code: 07-CM-15202
2.00″ H x 2.90″ W
Code: 07-CM-15203
2.90″ H x 2.85″ W
Code: 07-CM-15204
2.65″ H x 2.80″ W

073
074
079
080
Carp
Carp
Oriental Wagon
Goldfish
Code: 07-CM-15205
2.80″ H x 2.80″ W
Code: 07-CM-15206
2.70″ H x 2.85″ W
Code: 08-CM-15135
0.98″ H x 1.71″ W
Code: 01-CM-15059
2.09″ H x 3.02″ W

076
078
Bamboo
Fan
Code: 01-CM-15063
3.00″ H x 1.82″ W
Code: 01-CM-15064
2.99″ H x 3.26″ W

Return